EKONOMIKA / Osobní finance

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
11.1.2013

Opravte si dům za státní peníze, dostanete nejlevnější úvěr

Odedneška můžete zažádat u Státního fondu rozvoje bydlení o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. Nezáleží tedy, jestli se jedná o cihlový nebo panelový dům.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

• Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.

• Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
• Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí úvěru

• vytištěný a vyplněný formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem
• doklad o vlastnictví budovy a pozemku, popř. doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku a souhlas vlastníka pozemku s opravou prováděnou vlastníkem budovy
• prohlášení o bezdlužnosti (prohlášení žadatele, že nemá splatné nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně)
• prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci
• projektová dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovaná autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro pozemní stavby
• průkaz energetické náročnosti budovy
• splnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
• položkový rozpočet oprav a modernizace domu dle přílohy č. 1 NV zpracovaný autorizovanou osobou pro pozemní stavby
• doklad prokazující podlahovou plochu bytů, společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky bytů, komerčních nebytových prostor a ostatních společných prostor, potvrzený autorizovanou osobou
• finanční krytí celkových nákladů projektu, zdroje financování včetně předpokládaného úvěru
• potvrzení autorizovaného inženýra nebo technika pro pozemní stavby o tom, že stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 NV
• doklady sloužící k posouzení schopnosti žadatele úvěr splácet
• doklad o právní subjektivitě
• prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících žadatele
• prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
• přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období, vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, vč. zprávy auditora, byly-li účetní závěrky ověřeny auditorem
• účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku
• ekonomické a doplňující údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele


Autor / zdroj: Mediafax

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Hlasujte pro Ženu regionu Libereckého kraje

Ocenění Žena regionu vzniklo jako poděkování všem ženám, jež dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném

Post

Krajské dožínky se po letech vracejí do Bílého Kostela

Krajské dožínky Libereckého kraje to je den plný hudby a zajímavého programu, který bude věnován nejen úrodě samé, ale celému odvětví zemědělství, pot

Post

Prázdninové opravy škol na Semilsku si vyžádají 13 milionů korun

Na opravy škol včetně přípravných prací, které proběhnou či začínají o prázdninách, vyčlenil letos Liberecký kraj ze svého rozpočtu téměř 81 milionů k

Reklama

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA