EKONOMIKA / Osobní finance

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
11.1.2013

Opravte si dům za státní peníze, dostanete nejlevnější úvěr

Odedneška můžete zažádat u Státního fondu rozvoje bydlení o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. Nezáleží tedy, jestli se jedná o cihlový nebo panelový dům.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

• Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.

• Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
• Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí úvěru

• vytištěný a vyplněný formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem
• doklad o vlastnictví budovy a pozemku, popř. doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku a souhlas vlastníka pozemku s opravou prováděnou vlastníkem budovy
• prohlášení o bezdlužnosti (prohlášení žadatele, že nemá splatné nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně)
• prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci
• projektová dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovaná autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro pozemní stavby
• průkaz energetické náročnosti budovy
• splnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
• položkový rozpočet oprav a modernizace domu dle přílohy č. 1 NV zpracovaný autorizovanou osobou pro pozemní stavby
• doklad prokazující podlahovou plochu bytů, společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky bytů, komerčních nebytových prostor a ostatních společných prostor, potvrzený autorizovanou osobou
• finanční krytí celkových nákladů projektu, zdroje financování včetně předpokládaného úvěru
• potvrzení autorizovaného inženýra nebo technika pro pozemní stavby o tom, že stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 NV
• doklady sloužící k posouzení schopnosti žadatele úvěr splácet
• doklad o právní subjektivitě
• prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících žadatele
• prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
• přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období, vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, vč. zprávy auditora, byly-li účetní závěrky ověřeny auditorem
• účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku
• ekonomické a doplňující údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele


Autor / zdroj: Mediafax

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Kinematovlak rozváží filmy i zábavu po českých městech

Pestrobarevný Kinematovlak vyráží letos už po patnácté v řadě na svoji tradiční pouť po českých městech. Od 14. května až do 1. června budou v oblíben

Post

Jeden svět v Semilech nabídne pestrou škálu filmů o lidských právech

Ve středu 11. dubna vypukne festival Jeden svět v Semilech. Nabídne pestrou škálu filmů, zajímavý doprovodný program, ale i diskuze s hosty.

Post

Putovní výstava k Roku republiky míří do měst Libereckého kraje

Putovní výstavu spojenou s tematickým nástěnným kalendářem k oslavám kulatého jubilea připravil Liberecký kraj. Výstava k 100. výročí vzniku samostatn

Reklama

garaze.fabrego.cz

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz garaze.fabrego.cz Maminčino koření www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA