EKONOMIKA / Osobní finance

11.1.2013

Opravte si dům za státní peníze, dostanete nejlevnější úvěr

Odedneška můžete zažádat u Státního fondu rozvoje bydlení o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. Nezáleží tedy, jestli se jedná o cihlový nebo panelový dům.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

• Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.

• Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let
• Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

Povinné náležitosti žádosti o poskytnutí úvěru

• vytištěný a vyplněný formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem
• doklad o vlastnictví budovy a pozemku, popř. doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku a souhlas vlastníka pozemku s opravou prováděnou vlastníkem budovy
• prohlášení o bezdlužnosti (prohlášení žadatele, že nemá splatné nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně)
• prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci
• projektová dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovaná autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro pozemní stavby
• průkaz energetické náročnosti budovy
• splnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
• položkový rozpočet oprav a modernizace domu dle přílohy č. 1 NV zpracovaný autorizovanou osobou pro pozemní stavby
• doklad prokazující podlahovou plochu bytů, společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky bytů, komerčních nebytových prostor a ostatních společných prostor, potvrzený autorizovanou osobou
• finanční krytí celkových nákladů projektu, zdroje financování včetně předpokládaného úvěru
• potvrzení autorizovaného inženýra nebo technika pro pozemní stavby o tom, že stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 NV
• doklady sloužící k posouzení schopnosti žadatele úvěr splácet
• doklad o právní subjektivitě
• prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících žadatele
• prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
• přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období, vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, vč. zprávy auditora, byly-li účetní závěrky ověřeny auditorem
• účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku
• ekonomické a doplňující údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele


Autor / zdroj: Mediafax

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Výstava přiblížuje historii počítačů i legendární hry

Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o. připravilo ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli výstavu historických počítačů, která zachycuje his

Post

I děti se dají pěstovat – kampaň na podporu náhradního rodičovství

Centrum pro rodinu Náruč zve v úterý 16. října od 12 do 16 hodin všechny na Náměstí Českého ráje na již druhý ročník kampaně na podporu pěstounské péč

Post

Týden náhradního rodičovství bude po roce opět informovat veřejnost o pěstounské péči

Od 15. do 19. října se v Libereckém kraji uskuteční Týden náhradního rodičovství, jehož cílem je přitáhnout pozornost k pěstounské péči, tentokrát s m

Reklama

Reklama

PARTNEŘI

www.beautyexpo.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA